Clicky

Cài đặt Multilogin với SOAX

Đã cập nhật 6 months ago bởi Igor Vilinchuk

Các bài liên quan

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình thêm proxy SOAX vào Multilogin. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nhà cung cấp proxy này trên trang web chính thức của họ.

Trước khi thêm chi tiết proxy vào hồ sơ trình duyệt của bạn, hãy hoàn thành các bước sau trong SOAX:

 • Đảm bảo rằng địa chỉ IP cục bộ của bạn được đưa vào whitelist
 • Thiết lập các tham số sau để tích hợp thủ công và nhanh chóng:
  • Login
  • Password (thay đổi theo tham số địa lý đã chọn)
  • Tên miền/IP
  • Ports: từ 9000 đến 9999 (tùy thuộc vào số lượng cổng có sẵn cho gói của bạn)
  • Protocols: HTTP hoặc SOCKS5

Kiểm tra trang tài liệu SOAX chính thức để tìm hiểu cách kết nối bằng mật khẩu đăng nhập.

Để thêm proxy vào hồ sơ trình duyệt của bạn, hãy làm theo hướng dẫn đơn giản sau:

 1. Nhấp vào "Create new" - "Tạo mới" hoặc điều hướng đến cài đặt của hồ sơ hiện có và chuyển đến tab "Proxy"
 2. Chọn "HTTP" trong "Connection type" - "Loại kết nối"
Để tự động điền chi tiết proxy, hãy chuyển đổi định dạng proxy SOAX username:password@host:portthành định dạng IP:port:username:passwordvà dán vào trường "New address".
 1. Đặt proxy.soax.com vào trường "New address"
 2. Đặt một giá trị từ 9000 đến 9999 vào trường "Port" (số này phải khớp với giá trị bạn đã chọn trong SOAX)
 3. Nhập thông tin đăng nhập SOAX của bạn vào trường "Login" và "Password"
 4. Nhấp vào "Check proxy" - "Kiểm tra proxy" để đảm bảo rằng kết nối proxy được thiết lập thành công
 5. Nhấp vào "Create profile" - "Tạo hồ sơ" hoặc “Update” - “Cập nhật” → "Start" - "Bắt đầu" để lưu và chạy hồ sơ trình duyệt với proxy bạn đã thiết lập
Video về chủ đề

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn bằng video về cách thiết lập proxy SOAX tại đây.Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?