Clicky

Xuất Cookie - Cookie export

Đã cập nhật 1 week ago bởi Lierence Lim

Các bài liên quan

Không có tính năng xuất cookie tích hợp trong Multilogin. Tuy nhiên, vẫn có thể xuất chúng bằng tiện ích mở rộng của bên thứ ba.

Giải pháp cho Stealthfox

  1. Cài đặt tiện ích mở rộng này trong khi sử dụng Stealthfox hoặc trình duyệt Firefox thông thường
  2. Nhấp vào nó và chọn "Export cookies for all domains" - "Xuất cookie cho tất cả các miền"
  1. Lưu cookie dưới dạng tệp .txt.
Hồ sơ trình duyệt Multilogin hỗ trợ nhập cookie ở định dạng JSONNetscape. Sử dụng trang web này để chuyển đổi kết quả nếu cần.

Giải pháp cho Mimic

  1. Cài đặt tiện ích mở rộng này trong khi sử dụng Mimic hoặc trình duyệt Chrome thông thường
  2. Truy cập trang web mà bạn cần xuất cookie từ đó (điều này phải được thực hiện cho từng trang web, vì tiện ích mở rộng này không hỗ trợ xuất cookie từ tất cả các trang đó trong một lần nhấp)
  3. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng và chọn "Export" - "Xuất" - cookie sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm của bạn
  1. Dán các chi tiết đã sao chép vào trình soạn thảo văn bản (ví dụ: Notepad) và lưu tệp ở định dạng .txt
Hồ sơ trình duyệt Multilogin hỗ trợ nhập cookie ở định dạng JSONNetscape. Sử dụng trang web này để chuyển đổi kết quả nếu cần.


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?