Clicky

WebRTC

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yana Shch

Related articles

WebRTC là một plugin trình duyệt thường được sử dụng bởi các ứng dụng web yêu cầu kết nối trực tiếp nhanh. Vì WebRTC thiết lập kết nối thông qua giao thức UDP nên nó không được định tuyến qua máy chủ proxy mà bạn có thể sử dụng trong trình duyệt. Các trang web có thể khai thác thực tế này để tiết lộ địa chỉ IP nội bộ và công cộng thực sự của bạn ngay cả khi bạn đang sử dụng proxy. Plugin tương tự cũng có thể được sử dụng để tiết lộ địa chỉ IP nội bộ của bạn hoặc theo dõi các thiết bị đa phương tiện của bạn.

Những điều mà Plugin WebRTC tiết lộ

 • (Các) địa chỉ IP công cộng
 • (Các) địa chỉ IP nội bộ
 • Số lượng và mã hash của thiết bị đa phương tiện (được đề cập trên trang Thiết bị đa phương tiện)

Kiểm tra dấu vân tay

Bạn có thể kiểm tra thông tin về tham số WebRTC của mình mà các trang web có thể truy xuất từ trang Browserleaks.

Chế độ WebRTC

Multilogin cho phép bạn kiểm soát dấu vân tay WebRTC của hồ sơ trình duyệt bằng cách cung cấp ba chế độ hoạt động khác nhau: Altered, Disabled và Real.

Chế độ Altered (cài đặt mặc định)

Ở chế độ altered, các tham số WebRTC IP Công cộng và IP nội bộ sẽ được đặt khi khởi chạy hồ sơ trình duyệt để khớp với IP từ cấu hình hồ sơ trình duyệt.

Địa chỉ IP công cộng - Public IP

Tùy chọn "Fill on start based on external IP" - "Điền khi bắt đầu dựa trên IP bên ngoài" có nghĩa là khi bạn khởi chạy một hồ sơ trình duyệt, trước tiên nó sẽ kết nối với máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phát hiện một IP bên ngoài thực tế của hồ sơ trình duyệt này, trả lại nó và đặt làm IP công khai của WebRTC. Nếu IP của bạn thay đổi giữa phiên, địa chỉ IP Công cộng của WebRTC sẽ được điều chỉnh ngay lập tức cho phù hợp.

Để tùy chọn này tắt có nghĩa là bạn sẽ phải đặt địa chỉ IP Công cộng của WebRTC theo cách thủ công.

Địa chỉ IP nội bộ - Local IP

(Các) địa chỉ IP nội bộ được tạo khi bạn nhấp vào "Cấu hình trình duyệt mới" - "New browser profile" hoặc "Nhận dấu vân tay mới" - "Get new fingerprint". Bạn cũng có thể đặt (các) địa chỉ IP nội bộ theo cách thủ công. Một số hồ sơ trình duyệt cũ hơn có thể không có bất kỳ địa chỉ IP nội bộ nào được đặt.

Dải IP nội bộ hợp lệ

Địa chỉ IP nội bộ phải nằm trong dải IP nội bộ hợp lệ. Đó là:

 • 10.0.0.0 đến 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 đến 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 đến 192.168.255.255

Thông thường, người dùng dân cư có 0 trong khối C (số thứ 3) và bất kỳ số nào trong khối D (số thứ 4). Người dùng trực tuyến của công ty có thể có một số khác không phải số 0 trong cả hai khối C và D.

Một số ví dụ về IP nội bộ dân cư:

 • 192.168.0.21
 • 192.168.0.23
 • 172.16.0.168

Một số ví dụ về IP nội bộ mà người dùng doanh nghiệp thường có:

 • 192.168.31.123
 • 172.16.11.22
 • 10.0.12.192

Chế độ Disabled

Khi tham số WebRTC bị tắt, các trình duyệt sẽ thấy rằng plugin WebRTC của hồ sơ trình duyệt được tắt hoàn toàn.

Đây là chế độ cũ, không được khuyến nghị kể từ năm 2018.

Chế độ Real

Plugin WebRTC sẽ được bật và sẽ tiết lộ địa chỉ IP thực của bạn. Chế độ này nên được sử dụng nếu bạn không kết nối qua proxy (ví dụ: bạn kết nối qua 3G/4G hoặc đường dây kết nối trực tiếp).

Bạn cũng có thể che hoặc đặt (các) địa chỉ IP nội bộ theo cách thủ công (xem phần giải thích chi tiết ở trên).

Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?