Clicky

Hồ sơ trình duyệt nhanh

Đã cập nhật 6 months ago bởi Yelena

Các bài liên quan

Chức năng tạo hồ sơ trình duyệt nhanh cho phép bạn tạo nhanh các hồ sơ trình duyệt mà bạn không cần lưu trữ sau khi sử dụng.

Bạn cũng có thể sử dụng proxy cho các hồ sơ trình duyệt nhanh. Chỉ cần dán thông tin proxy vào chỗ trống bằng cách làm theo ví dụ (đối với "Proxy type" là HTTP hoặc SOCKS5):

IP:Port:Proxy type:username:password

Hostname:Port:Proxy type:username:password

IP:Port:Proxy type

Bạn có thể chọn trình tự mà proxy sẽ được đặt cho mỗi hồ sơ mới:

  • Nếu được đặt là " Sequentially", lần sau khi bạn chạy hồ sơ trình duyệt nhanh, Multilogin sẽ kết nối với proxy tiếp theo trong danh sách, di chuyển từ trên xuống dưới.
  • Nếu được đặt là "Randomly", lần sau khi bạn chạy hồ sơ trình duyệt nhanh, Multilogin sẽ chọn ngẫu nhiên một proxy từ danh sách.


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?