Clicky

Vị trí địa lý - Geolocation

Đã cập nhật 3 months ago bởi Yana Shch

Các bài liên quan

Trình duyệt Chrome và Firefox có API cho các trang web để truy xuất vị trí địa lý của người dùng. Khi một trang web gọi API này, trình duyệt thường nhắc người dùng chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu. Khi đó, trình duyệt sẽ ghi nhớ lựa chọn của người dùng và tiếp tục cung cấp vị trí địa lý của người dùng cho trang web này hoặc tiếp tục tự động từ chối các yêu cầu đó.

Trình duyệt lấy tọa độ từ đâu?

Vì vị trí địa lý của một địa chỉ IP có thể thay đổi theo thời gian nên các trình duyệt cần có cơ chế đáng tin cậy để truy xuất vị trí địa lý từ cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục. Trình duyệt Chrome và Firefox truy xuất chúng bằng API Google Maps. Tùy thuộc vào thiết bị, trình duyệt có thể gửi một số điểm dữ liệu tới Google, chẳng hạn như địa chỉ IP và các mạng Wi-Fi sẵn có. Sau đó, trình duyệt sẽ nhận lại tọa độ định vị địa lý do Google cung cấp.

Cách Multilogin hoạt động: các chế độ cho Vị trí địa lý - Geolocation

Trong trình duyệt Multilogin Stealthfox và Mimic, bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ tọa độ định vị địa lý nào cho các trang web. Có ba chế độ che dấu vị trí địa lý: Prompt, Allow, and Block

Chế độ Prompt (cài đặt mặc định)

Bất cứ khi nào một trang web yêu cầu nhận tọa độ của bạn, trước tiên, trình duyệt sẽ bật lên một cửa sổ để xác nhận xem bạn có muốn chuyển tiếp thông tin đến trang web hay không. Từ phía trang web, có vẻ như bạn đã cài đặt thành "ask before accessing" - "hỏi trước khi truy cập" trong cài đặt trình duyệt của mình.

Nếu bạn cho phép truy xuất, tọa độ định vị địa lý từ cài đặt hồ sơ trình duyệt của bạn sẽ được gửi đến trang web.

Chế độ Allow

Vị trí địa lý sẽ được tự động chuyển tiếp đến bất kỳ trang web nào theo yêu cầu. Từ phía trang web, có vẻ như bạn đã cài đặt để tự động cho phép đọc vị trí trong cài đặt trình duyệt của mình.

Tọa độ vị trí địa lý từ cài đặt hồ sơ trình duyệt của bạn sẽ được gửi đến trang web.

Chế độ Block

Tất cả các trang web sẽ tự động bị từ chối nhận tọa độ định vị địa lý của bạn. Từ phía trang web, có vẻ như bạn đã cài đặt để chặn việc đọc vị trí trong cài đặt trình duyệt của mình.

Chọn chế độ che dấu vị trí địa lý phù hợp

Để các trang web biết vị trí địa lý của bạn có thể làm tăng sự tin tưởng của họ. Xin lưu ý rằng một trang web có thể đọc tọa độ vị trí địa lý của bạn trên một trang (ví dụ: bản đồ), sau đó sử dụng thông tin này để so sánh với các điểm dữ liệu tiết lộ vị trí khác như địa chỉ IP trên các trang khác hoặc thậm chí các tên miền khác.

Định vị địa lý tự động

Tùy chọn “Fill geolocation based on IP" - "Điền vị trí địa lý dựa trên IP" được bật theo mặc định. Khi sử dụng tùy chọn này, trước tiên, Multilogin sẽ cố gắng kết nối với các máy chủ của chính nó thông qua một kết nối mà bạn đã thiết lập trong cài đặt hồ sơ trình duyệt. Sau khi kết nối thành công, chương trình phụ trợ sẽ thấy địa chỉ IP bên ngoài thực tế của bạn, cùng một địa chỉ mà các trang web khác sẽ thấy.

Khi đó, Multilogin sẽ truy xuất tọa độ định vị địa lý cho địa chỉ này từ cơ sở dữ liệu Ip2Geo được cập nhật liên tục. Để tránh có cùng tọa độ cho nhiều địa chỉ IP thuộc cùng một ISP, Multilogin thêm một phần nhỏ ngẫu nhiên vào tọa độ. Phần này sẽ được ghi nhớ và sẽ duy trì liên tục cho hồ sơ trình duyệt này.

Vị trí địa lý này sẽ được cung cấp cho tất cả các trang web mà bạn cho phép nhận.

Định vị thủ công

Nếu bạn quyết định tắt điền tọa độ định vị địa lý tự động dựa trên IP bên ngoài, bạn sẽ thấy một biểu mẫu để nhập tọa độ định vị địa lý theo cách thủ công. Đặt vị trí địa lý theo cách thủ công sẽ hữu ích nếu proxy của bạn không trả về dữ liệu phụ thuộc vào IP (các bước khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này).

Để đặt vị trí địa lý theo cách thủ công, trước tiên hãy kiểm tra IP proxy của bạn trên whatismyipaddress.com.
Định dạng tọa độ vị trí địa lý là thập phân (DD), ví dụ: 40.6856954-74.0209128

Latitude - Vĩ độlongitude - kinh độ — tọa độ của bạn

Accuracy - Độ chính xác — độ chính xác của tọa độ của bạn được biểu thị bằng mét, phạm vi tham chiếu 1-100. Trong Multilogin, nó được giảm xuống bội số của 10 để thuận tiện cho việc sử dụng.

Video về chủ đề


Xem tin tức, nghiên cứu, và hướng dẫn mới nhất của chúng tôi


Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa?